ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سورهالفجر ۱ الی ۳۰

سوره فجر در مکّه نازل شده، سى و سه آیه حجازى و سى آیه کوفى و شامى بیست و نه آیه بصرى است. اختلاف عدد آیات: در چهار آیه است، ۱- و نعمه ۲- فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ‏، هر دوى این آیه حجازى است ۳- بجهنّم حجازى و شامى ۴- فى عبادى کوفى است. فضیلت این …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سورهالفجر ۱ الی ۳۰