« إِلهَهُ هَواهُ» کشف الأسرار و عده الأبرار

أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ‏، قومى بودند از عرب که سنگ مى‏ پرستیدند، هر گه که ایشان را سنگى نیکو بچشم آمدى و دل ایشان آن خواستى آن را سجود بردندید و آنچه داشتندى بیفکندندید. حارث بن قیس ازیشان بود، کاروانى میرفت و آن سنگ که داشتند از شتر بیفتاد، آواز در قافله افتاد …
ادامه ی نوشته « إِلهَهُ هَواهُ» کشف الأسرار و عده الأبرار