ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره زخرف

سوره زخرف- ۴۳ این سوره تمام آیاتش در مکّه نازل شده است، امّا از مقاتل نقل شده است که یک آیه از این سوره مکّى نیست و در بیت المقدّس نازل شده، و آن آیه اینست‏ «وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا …». تعداد آیات این سوره: بنظر شامى این سوره هشتاد و هشت آیه دارد، بنظر …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره زخرف