ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الزلزله ۱ الی ۸

سوره اذا زلزلت‏ از نظر ابن عبّاس و قتاده مدنى و از نظر ضحاک و عطاء مکّیست. عدد آیات: هشت آیه کوفى و مدنى اوّل و نه آیه است از نظر دیگران. اختلاف آن: در آیه، اشتاتا، از نظر غیر کوفى و مدنى اوّل یک آیه است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر صلّى …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الزلزله ۱ الی ۸