ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره صفّ

سوره صفّ‏ و بسوره حواریّین و سوره عیسى علیه السلام هم موسوم شده و آن مدنى و بدون اختلاف چهارده آیه است.   فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که فرمود هر کس سوره عیسى علیه السلام را بخواند حضرت عیسى (ع) مادامى که در دنیا است …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره صفّ