ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره سوره و الضحى‏ ۱ الی ۱۱

سوره و الضحى‏ مکّیست و باتفاق قاریان و مفسّرین یازده آیه است.     فضیلت آن: ابى بن کعب از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که فرمود هر کس آن را قرائت کند مى ‏باشد از افرادى که خدا از او راضى است و براى (حضرت) محمّد صلّى اللَّه علیه و آله …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره سوره و الضحى‏ ۱ الی ۱۱