ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره العلق‏ ۱ الی ۱۹

سوره العلق‏ مکّى است و از نظر حجازى بیست آیه، و از دید عراقى نوزده آیه و از شامى هیجده آیه است. اختلاف آن: در دو آیه، الَّذِی یَنْهى‏، شامى، لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ‏ حجازى،     فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر (ص) روایت کرده که فرمود کسى که آن را قرائت کند مانند …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره العلق‏ ۱ الی ۱۹