ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفلق ۱ الی ۵

سوره فلق‏ بیشتر مفسّرین گفته ‏اند مدنى و بعضى هم گفته ‏اند مکّى است. عدد آیات آن: به اتّفاق پنج آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخواند، پس مانند آنست که تمام کتابهایى که خدا نازل کرده بر …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفلق ۱ الی ۵