ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الماعون‏ ۱ الی ۷

سوره أ رأیت‏ و سوره ماعون هم نامیده میشود، مکّى است، و ضحاک گوید مدنى است و گفته ‏اند که بعضى از آن مکّى و بعضى هم مدنى است. عدد آیات‏ هفت آیه عراقى و شش آیه از نظر دیگران. اختلاف آن: در آیه یراءون از نظر عراقى است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الماعون‏ ۱ الی ۷