ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره ممتحنه

سوره ممتحنه‏ و سوره امتحان هم گفته شده است، و بعضى هم سوره مودت گفته‏اند و آن باجماع مفسرین سیزده آیه است.   فضیلت آن: ابى بن کعب گوید: پیغمبر خدا (ص) فرمود کسى که سوره ممتحنه را قرائت کند مؤمنین و مؤمنات روز قیامت شفیعان او خواهند بود. ابو حمزه ثمالى از حضرت على …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره ممتحنه