ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الناس ۱ الی ۶

سوره الناس‏ در مدینه نازل شده و آن مانند سوره فلق است براى اینکه آن یکى از دو سوره معوذتین است و آن شش آیه است. فضیلت آن: فضیل بن یسار گوید شنیدم ابو جعفر علیه السلام میفرمود رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله کسالت و درد شدید و سختى پیدا کرد و جبرئیل …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الناس ۱ الی ۶