ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکوثر ۱ الی ۶

سوره کافرون‏ مکّى است و از نظر ابن عبّاس و قتاده مدنى و آن باتّفاق شش آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که کسى که قرائت کند قل یا ایها الکافرون را مانند آنست که ربع قرآن را قرائت کرده و مریدان شیاطین از او دور میشوند و از شرک مبرّا …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکوثر ۱ الی ۶

ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکافرون ۱ الی ۶

سوره کافرون‏ مکّى است و از نظر ابن عبّاس و قتاده مدنى و آن باتّفاق شش آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که کسى که قرائت کند قل یا ایها الکافرون را مانند آنست که ربع قرآن را قرائت کرده و مریدان شیاطین از او دور میشوند و از شرک مبرّا …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکافرون ۱ الی ۶