ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکوثر ۱ الی ۳

سوره کوثر مکّى است از نظر ابن عبّاس و کلبى و از نظر عکرمه و ضحاک مدنى است و آن باتفاق سه آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است کسى که آن را بخواند خداوند او را از نهرهاى بهشت سیراب، و باو عطا فرماید از پاداش بعدد هر قربانى که بندگان …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکوثر ۱ الی ۳