داستان جنگ بدر ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی

ابو سفیان با کاروانى از قریش که مشک حمل کرده بود و چهل سوار، آن را همراهى مى‏کرد، از شام، رهسپار مکه شد. پیامبر به اصحاب دستور داد که بر سر راه‏ کاروان بروند و اموال قریش را غارت کنند. عده ‏اى با میل و رغبت و گروهى با کراهت براه افتادند. آنها اطمینان داشتند …
ادامه ی نوشته داستان جنگ بدر ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی

داستان لوط و قومش ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی

داستان لوط و قومش‏ در روایتى که بوسیله ابو حمزه ثمالى و ابو بصیر از امام باقر (ع) روایت شده است، لوط مدت سى سال در میان قوم بسر برد. او از خود قوم نبود، بلکه از خارج بسوى ایشان رفته بود. آنها را بسوى خدا دعوت میکرد و از زشتى‏ها بر حذر میداشت. مردم …
ادامه ی نوشته داستان لوط و قومش ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی