حکایت حضرت ایوب علیه السلام وصبر آن حضرت کشف الأسرار و عده الأبرار

«وَ أَیُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ» ایوب بن آموص بن تارخ بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم و کانت امّه من ولد لوط بن هاران و زوجته رحمه بنت افرائیم بن یوسف بن یعقوب. وهب بن منبه گفت: ایوب پادشاه بود و پیغامبر در نواحى شام، و او را ملک و مال فراوان بود …
ادامه ی نوشته حکایت حضرت ایوب علیه السلام وصبر آن حضرت کشف الأسرار و عده الأبرار