کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المرسلات

۷۷- سوره المرسلات- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۷/ ۵۰- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان‏ وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (۱) ببادهاى فرو گشاده پیاپى پیوسته. فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (۲) خاصّه آن باد سخت کشتى شکن. وَ النَّاشِراتِ نَشْراً (۳) و بفریشتگان آن کراسه گشایندگان خواندن را. فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (۴) خاصّه ایشان که …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المرسلات