ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره قدر ۱ الی ۵

سوره قدر مکى، و بعضى هم گفته‏ اند که مدنى است. از نظر مکّى و شامى شش آیه، و از نظر دیگران پنج آیه است. اختلاف آن: آیه لیله القدر سوم مکّى و شامى است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که کسى که آن را قرائت …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره قدر ۱ الی ۵