ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الشرح‏ ۱ الی ۸

سوره الم نشرح‏ مکّیست و باجماع مفسّرین و قاریان هشت آیه است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که هر کس آن را قرائت کند خدا به او عطا فرماید اجر کسى که آن حضرت را غمگین دیده، پس رفع غم و غصّه از چهره و قلب …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الشرح‏ ۱ الی ۸