ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره و اللیل ۱ الی ۲۱

سوره و اللیل‏ (مکّى است) و باجماع مفسّرین و قاریان بیست و یک آیه است.       فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم روایت نموده که هر کس آن را قرائت کند خداوند به او آن قدر ببخشد و عطا نماید تا راضى و خشنود شود …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره و اللیل ۱ الی ۲۱