ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه» سوره فاتحه قسمت دوم

از طرفى «ربّ» صفت مشبّهه یا اسم فاعل و مخفّف «رابّ» است یا مصدرى است که جاى اسم فاعل نشسته است. العالمین: لفظ عالم، یا از علم یا از علامت است. همان‏طور که خاتم به معنى «ما یختم به»، است؛ یعنى، آن چیزى است که نامه را بدان ختم و مهر کنند که منظور انگشترى …
ادامه ی نوشته ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه» سوره فاتحه قسمت دوم

ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه» سوره فاتحه‏ قسمت اول

سوره فاتحه‏     این سوره، داراى هفت آیه است که در مکّه نازل گردید و نیز گفته شده است که یک‏بار در مکّه و بار دیگر در مدینه نازل شده است. توضیحاتى درباره این سوره: درباره وجه تسمیه این سوره، چند امر احتمال دارد ۱- سوره از «سور المدینه»؛ یعنى: باروى شهر گرفته شده، …
ادامه ی نوشته ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه» سوره فاتحه‏ قسمت اول