وسوسه‏ هاى شیطان ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

بیان وسوسه‏ هاى شیطان (بر راه شیطان گام نهادن)   خطوه اثر قدم (ردّ پا) یا فاصله بین دو قدم است و مقصود از خطوات شیطان، خیالات و تصوّرات فاسد است که از آنها خواستها و هواهاى پست ناشى مى‏شود. و پیروى از وسوسه‏هاى شیطانى در خوردنیها، تحصیل آنها از راههاى غیر صحیح است. و …
ادامه ی نوشته وسوسه‏ هاى شیطان ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»