تفسیر و تفاسیر شیعه قرن پانزدهم

قرن پانزدهم : تفسیر پرتوى از قرآن (پرتوى از قرآن ). تفسیر صدر اثـر شـهـیـد سـید محمد باقر ( ۱۳۵۳ – ۱۴۰۰ ق ) فرزند سید حیدر صدر از علماى بزرگ شیعه و مراجع تقلید.شهید سید محمد باقر صدر آثارى از خود در تفسیر و فنون قرآن باقى گذاشته است که بعضى از آنها به …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن پانزدهم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن چهاردهم

قرن چهاردهم : آیات الوصول الى علم الاصول از سـیـد مـعـزالـدیـن مـهـدى یـا مـحـمد مهدى ( ۱۲۲۲ – ۱۳۰۰ ق ) فرزند سید حسن حسینى قزوینى حلى , از علما و فقهاى امامیه , از شاگردان شیخ مرتضى انصارى و میرزاى شیرازى . تفسیر مورد بحث در نوع خود کم نظیر است .مـؤلف مطالب اصولیه …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن چهاردهم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن سیزدهم

قرن سیزدهم :       تحفه الغرائب اثـر شـیـخ مـحـمـد ( م ح ۱۲۰۰ ق ) فرزند شیخ محمد بن ابى سعید هروى الهى , از ریاضیدانان و مفسران امامیه .این تفسیر در یک مجلد به زبان فارسى شامل شرح بخشى از قرآن کریم است .این تفسیر گزیده اى است از تفسیر جواهرالقرآن احمد …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن سیزدهم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن دوازدهم

قرن دوازدهم :       تفسیر آیه النور اثر محمد شریف ( زنده در ۱۱۰۰ ق ) فرزند ابورضا دیلمانى از علماى عصر خویش .این تفسیر در یک جلد به زبان عربى و شیوه کلامى است .مفسر با مشرب حکمى و فلسفى خود در پاسخ سؤال بعضى از معاصرین خویش آیه نور را مبسوطا …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن دوازدهم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن یازدهم

قرن یازدهم :     تفسیر سوره المائده از سـیـد حسین ( م ۱۰۰۱ ق ) فرزند سید على عاملى کرکى قزوینى شیخ الاسلام معروف به خاتم المجتهدین از علما و شیخ الاسلام در عصر صفویه .وى سـبـط محقق کرکى و اصلا از مردم جبل عامل متولد و ساکن قزوین و سر سلسله خاندان آل …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن یازدهم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن دهم

قرن دهم :     الحاشیه على تفسیر الکشاف اثـر ابـوالـمـعـالى محمد صدرالدین ثالث ( ۸۲۸ – ۹۰۳ ق ) فرزند غیاث الدین منصور اول حسینى دشتکى شیرازى , از فلاسفه و اکابر امامیه .ایـن اثر حواشى و تعلیقات دشتکى بر تفسیر الکشاف تالیف جاراللّه زمخشرى ( م ۵۲۸ ق ) مى باشد که با …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن دهم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن نهم

قرن نهم :       تفسیر ابوالفضل دیلمى اثر شیخ ابوالفضل ( م ح ۸۰۰ ق ) فرزند بهاءالدین یوسف دیلمى مرقانى , از علماى تفسیر. تفسیر مورد بحث در دو مجلد بزرگ قرار دارد و مفسر پس از ذکر چند آیه از قرآن کریم به تفسیر و تـاویل آیات مذکور مى پردازد و …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن نهم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن هشتم

 قرن هشتم :     مفتاح التفاسیر اثر رشیدالدین فضل اللّه ( ۶۴۵ – ۷۱۸ ق ) فرزند عمادالدوله ابوالخیر. از مشاهیر اطباء و مؤرخین .وى در حـکمت و فلسفه شاگرد خواجه نصیرالدین طوسى بود و در ۶۹۷ ق به وزارت غازان خان نـائل گـردید و در پست وزارت تا عصر اولجایتو ایلخان مغول باقى …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن هشتم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن هفتم

قرن هفتم :   خصائص الوحى المبیناثر ابوحسین و یا ابوزکریا شمس الدین یحیى ( م ۶۰۰ ق ) فرزند حسن معروف به ابن بطریق از علما و متکلمین امامیه . ایـن تـفسیر در مناقب حضرت على بن ابى طالب (ع ) و آیات نازله در حق وى اختصاص یافته و از کتب عامه و …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن هفتم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن ششم

قرن ششم :     جامع التفسیر اثـر ابـوالقاسم حسین ( م ۵۰۲ ق ) فرزند محمد معروف به راغب اصفهانى از مشاهیر مفسران و از علماى امامیه و صاحب مفردات در شرح لغات قرآن .وى از مردم اصفهان بوده و در بغداد به تحصیل و تدریس پرداخت . در تشیع او اختلاف وجود دارد.در …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن ششم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن پنجم

قرن پنجم :     تلخیص البیان عن مجازات القرآن اثـر ابـوالـحسن محمد ( ۳۵۹ – ۴۰۶ ق ) فرزند ابواحمد الحسین از نوادگان ابراهیم مجاب فرزند امـام مـوسى کاظم (ع ) معروف به شریف رضى از بزرگان شیعه و ائمه ادب و جامع کتاب گران قدر نهج البلاغه ( – شریف رضى ). تفسیر …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن پنجم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن چهارم

قرن چهارم :     تفسیر الغاضرى . از ابوعبداللّه محمد ( م ح ۳۰۰ ق ) فرزند عباس بن عیسى غاضرى , از اعلام شیعه , محدث و مفسر.وى ساکن غاضریه بود که زمین مسطحى است واقع در کنار نهر علقمى در نواحى کربلا. او داراى مؤلفات عدیده اى است از جمله : کتاب …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن چهارم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن سوم

قرن سوم :     تفسیر بطائنى اثر حسن ( م ح ۲۰۰ ق ) فرزند على بن ابى حمزه کوفى بطائنى از محدثان و فقها و مفسران شیعه , وى ایرانى تبار است و نام او را سالم نیز مى خوانند.ابن حجر در لسان المیزان وى را شیعه امامیه مى خواند.سپس به تفسیر او …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن سوم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن دوم

قرن دوم    تفسیر عکرمه . اثـر ابـوعبداللّه عکرمه ( ۲۰ – ۱۰۰ یا ۱۰۵ ق ) فرزند عبداللّه بربرى مدنى غلام ابن عباس از مفسران تابعین و مشاهیر دانشمندان علوم قرآن در قرن اول هجرى . وى از مـردم مغرب بود تفسیر و علوم قرآن را از مولاى خویش ابن عباس و حضرت امیرالمؤمنین …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن دوم

تفسیر و تفاسیر شیعه قرن اول

تفسیر و تفاسیر شیعه . تفسیر در لغت به معنى ایضاح و تبیین است و از این باب است گفته خداوند و لا یاتونک بمثل الا جـئنـاک بـالـحـق و احسن تفسیرا ( فرقان , ۳۳ ) یعنى و هیچ مثلى ( از داستانسرائیها ) براى تو نمى آورند, مگر آنکه ما براى تو اى محمد …
ادامه ی نوشته تفسیر و تفاسیر شیعه قرن اول