اصحاب اخدود مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی

داستان اصحاب اخدود (مسلم بن حجاج قشیرى) در صحیح خود از هدیه بن خالد از حماد ابن سلمه از ثابت بن عبد الرّحمن بن ابى لیلى از صهیب از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: پادشاهى قبل از شما بود که جادوگر و ساحرى داشت و او بیمار شد گفت اجل و مرگ من …
ادامه ی نوشته اصحاب اخدود مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی