ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الاخلاص ۱ الی ۵

سوره اخلاص‏ مکّى و بعضى گفته ‏اند مدنى است و سوره توحید نامیده ‏اند براى آنکه در آن چیزى جز توحید نیست و کلمه توحید را کلمه اخلاص هم گفته ‏اند و بعضى گفته‏ اند: توحیدش نامیده ‏اند براى آنکه هر کس متمسّک بشود از روى اعتقاد و اقرار بآنچه در آنست مؤمن مخلص خواهد …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الاخلاص ۱ الی ۵