ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره اعلی‏ ۱ الی ۱۹

سوره اعلى‏ بنا بر قول ابن عبّاس مکّى و بنا بر قول ضحاک مدنى، و نوزده آیه است بدون اختلاف. فضیلت آن: ابى بن کعب گوید: پیغمبر (ص) فرمود هر کس آن را قرائت کند خداوند باو عطا فرماید بعدد هر حرفى که خدا بر ابراهیم و موسى و محمد صلّى اللَّه علیه و آله …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره اعلی‏ ۱ الی ۱۹