ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الانشقاق ۱ الی ۲۵

سوره انشقّت‏ انشقاق هم نامیده میشود. در مکّه نازل شده (آیاتش) بیست و سه آیه بصرى و شامى و بیست و پنج آیه از نظر دیگرانست. اختلاف آن در دو آیه است. (۱) کِتابَهُ بِیَمِینِهِ‏ (۲) وَراءَ ظَهْرِهِ‏ هر دو از نظر حجازى و کوفى دو آیه است.       فضیلت آن: ابى بن …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الانشقاق ۱ الی ۲۵