ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره البروج ۱ الی ۲۲

سوره بروج‏ مکّى است و باتّفاق بیست و دو آیه است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که هر کس آن را قرائت کند خداوند باو بعدد هر روز جمعه و هر روز عرفه ‏اى که در دنیاست ده حسنه عطاء نماید. یونس بن ظبیان از حضرت …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره البروج ۱ الی ۲۲