ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره البلد ۱ الی ۲۰

سوره بلد در مکّه نازل شده و باجماع مفسّرین بیست آیه است.     فضیلت آن: ابى بن کعب گوید: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود، کسى که آن را قرائت کند خدا او را امان از خشم خویش در روز قیامت عطا فرماید: ابو بصیر از حضرت ابى عبد اللَّه صادق علیه …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره البلد ۱ الی ۲۰