ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره البینه ۱ الی ۸

سوره لم یکن‏ مدنى و بعضى هم مکّى گفته‏ اند، و آن را سوره بریه و سوره قیامه نامیده ‏اند. عدد آیات: نه آیه بصرى و هشت آیه است از نظر دیگران. اختلاف آن: در آیه‏ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ‏ است که از نظر بصریها یک آیه است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر صلّى …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره البینه ۱ الی ۸