ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره التین‏ ۱ الی ۸

سوره التین‏ مکّى است معدل از ابن عبّاس نقل کرده که مدنى است و باتفاق آیات آن هشت است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیغمبر (ص) روایت کرده که هر که آن را قرائت کند خداوند او را دو خصلت عطا فرماید: ۱- عافیت ۲- یقین مادامى که در دار دنیاست و هر گاه …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره التین‏ ۱ الی ۸