ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره حشر

سوره حشر (مدنى است) آیات آن: باتفاق مفسرین و قاریان ۲۴- آیه است. فضیلت آن: ابى بن کعب گوید: پیامبر خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: کسى که سوره حشر را بخواند باقى نماند بهشتى و نه دوزخى و نه عرشى و نه کرسى و نه حجابى و نه هفت آسمان و نه زمین‏هاى …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره حشر