ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الطارق‏ ۱ الی ۱۷

سوره الطارق‏ مکّى و هفده آیه است. فضیلت آن: ابىّ بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که هر کس آن را قرائت کند خداوند بعدد هر ستاره که در آسمانست ده حسنه باو عطا فرماید. معلى بن خنیس از حضرت ابى عبد اللَّه صادق علیه السلام روایت نموده که هر …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الطارق‏ ۱ الی ۱۷