ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه و الطّور

سوره مبارکه و الطّور- ۵۲   تعداد آیات: بنظر کوفى و شامى تعداد آیات سوره و الطور چهل و نه آیه است، و بنظر بصرى چهل و هشت آیه و بنظر حجازى چهل و هفت آیه. اختلاف تعداد آیات: در تعداد آیات دو آیه مورد اختلاف است که عراقى و شامى (و الطور) را یک …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه و الطّور