ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره العادیات‏ ۱ الی ۱۱

سوره العادیات‏ از ابن عباس و قتاده نقل شده که مدنى، و بعضى هم گفته ‏اند که مکّى است. عدد آیات آن: باجماع مفسرین یازده آیه است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که فرمود، هر کس آن را قرائت کند باو داده شود بعدد کسانى که …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره العادیات‏ ۱ الی ۱۱