ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره العصر ۱ الی ۳

سوره العصر مکّى است، و باتّفاق مفسّرین سه آیه است. اختلاف آن: در دو آیه، وَ الْعَصْرِ غیر مکى و مدنى اخیر بالحق مکى و مدنى اخیر فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است، که هر کس آن را قرائت کند خداوند ختم فرماید براى او بصبر و در روز قیامت با اصحاب حق …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره العصر ۱ الی ۳