ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سورهالغاشیه‏ ۱ الی ۲۵

سوره الغاشیه‏ در مکّه نازل شده و باجماع مفسّرین و قاریان ۲۶ آیه است. فضیلت آن: ابىّ بن کعب از پیامبر (ص) روایت نموده که فرمود هر کس آن را قرائت کند خداوند حساب آن را آسان کشد. ابو بصیر از حضرت ابى عبد اللَّه صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود هر کس ادامه …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سورهالغاشیه‏ ۱ الی ۲۵