ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره القارعه ۱ الی ۱۱

سوره قارعه‏ (مکّى است) یازده آیه کوفى و حجازى، و هشت آیه بصرى و شامى است. اختلاف آیات آن: در سه آیه است، الْقارِعَهُ اوّل کوفی است، ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ‏، و خَفَّتْ مَوازِینُهُ‏ هر دوى آنها حجازى و کوفى است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس آن را قرائت کند خداوند …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره القارعه ۱ الی ۱۱