ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره قمر

جلد بیست و چهارم‏ [سوره قمر] (مکّى است)و آن باتفاق مفسّرین پنجاه و پنج آیه است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که آن حضرت فرمودند: کسى که سوره (اقتربت الساعه) را در هر روز قرائت کند روز قیامت برانگیخته شود در حالى که صورتش مانند ماه …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره قمر