ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مجادله

سوره مجادله‏ عدد آیات: بیست و یک آیه مکى و مدنى اخیر و بیست و دو آیه از نظر دیگران. اختلاف آن: در یک آیه‏ (فِی الْأَذَلِّینَ) غیر مکّى و مدنى اخیر است. فضیلت آن: ابى بن کعب گوید: رسول خدا (ص) فرمود و کسى که سوره مجادله را- قرائت کند در روز قیامت از …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مجادله