ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره المسد ۱ الی ۵

سوره تبّت‏ و نیز سوره ابى لهب و سوره مسدهم نامیده میشود، مکّى است. عدد آیات آن: باتّفاق پنج آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس آن را قرائت کند امید دارم که خدا میان او و ابى لهب در یک خانه جمع نکند. از ابى عبد اللَّه علیه …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره المسد ۱ الی ۵