ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره النصر ۱ الی ۳

سوره نصر مدنى و باتّفاق سه آیه است.   فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس آن را قرائت کند پس مانند آنست که با رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در فتح مکّه شرکت داشته است. و کرام خثعمى از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السلام روایت کرده که …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره النصر ۱ الی ۳