ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الهمزه ۱ الی ۹

سوره الهمزه‏ مکّى و به اتّفاق نه آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس آن را قرائت نماید داده میشود باو از اجر بعدد افرادى که بحضرت محمد صلّى اللَّه علیه و آله و یاران او را استهزاء کردند ده حسنه.ش ابو بصیر از حضرت ابى عبد اللَّه علیه …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الهمزه ۱ الی ۹