تابوت و سکینه‏ _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

تابوت و سکینه‏ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ‏ پیامبرشان بعد از آنکه انکار آنها را به سبب قیاس فاسدشان دید براى ملزم کردنشان گفت: إِنَّ آیَهَ مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ‏ از نشانه‏ هاى پادشاهى او این است که تابوت را به راه مى‏ آورد «تابوت» یا بر وزن فعلوت است از «تاب» به معنى بازگشت، صاحبش …
ادامه ی نوشته تابوت و سکینه‏ _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»