ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفاتحه

ترجمه فارسی سوره فاتحه الکتاب‏ این سوره بقول ابن عباس و قتاده مکى، و بقول مجاهد، مدنى است و بعضى معتقدند یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه نازل شد. اسامى این سوره‏ ۱- فاتحه الکتاب- چون قرآن از آن شروع میشود و نیز آغاز قرائت نماز است بدین جهت «فاتحه» خوانده شد. …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفاتحه