تفسیر سوره فاتحه الکتاب علامه سید جلال الدین آشتیانى

مقدمه چاپ سوم کتاب حاضر اثرى نفیس و کم نظیر در تفسیر و در مواردى تاویل سوره مبارکه فاتحه الکتاب است کـه مـولـف آن شـنـاخـتـه نـشـد, بـودنـد بـزرگانى که آثار نفیس از خود در معارف الهیه به جا مى گذاشتند و از ذکر نام خوددارى مى نمودند ومى دانستند و ازصمیم قلب معتقد بودند که …
ادامه ی نوشته تفسیر سوره فاتحه الکتاب علامه سید جلال الدین آشتیانى