حضرت آدم علیه السلام و ملک الموت کشف الأسرار و عده الأبرار

خبر درست است که آدم (ع) روز میثاق در عهد بلى که ذرّه ‏هاى انبیاء از صلب وى بیرون کردند و بر دیده اشراف وى عرضه کردند عمر داود (ع) اندک دید، گفت بار خدایا از عمر خود چهل سال بوى دادم، ربّ العزه قبول کرد. پس بآخر عمر چون ملک الموت آمد گفت اى …
ادامه ی نوشته حضرت آدم علیه السلام و ملک الموت کشف الأسرار و عده الأبرار