داستان مهاجرت اسماعیل و هاجر تفسیرمجمع البیان

على بن ابراهیم بن هاشم از پدر خود و او از نضر بن سوید از هشام از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: براى ابراهیم علیه السلام هنگامى که در صحرایى از سرزمینهاى شام اقامت داشت فرزندى از هاجر متولد گردید که اسماعیل نام یافت. ساره همسر دیگر ابراهیم علیه السلام چون داراى …
ادامه ی نوشته داستان مهاجرت اسماعیل و هاجر تفسیرمجمع البیان