حکایت چشم برزخی ملا حسینقلی همدانی تفسیرمجمع البیان

محمّد رازى گوید: اخبار و احادیث بسیارى در تجسّم ملکات است و اینکه مردم به سرایر و ضمایر خویش محشور میشوند. و افرادى از اولیاء حقّ هستند در این عالم که ضمیر و باطن و صفات بهیمیّه انسانها را مى‏ بینند و میشناسند و مظهر یا ستّارند که سر پوشى میکنند و بنده ‏گان خدا …
ادامه ی نوشته حکایت چشم برزخی ملا حسینقلی همدانی تفسیرمجمع البیان

حکایت ابراهیم خواص کشف الأسرار و عده الأبرار

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ‏ الآیه …- حج عوام دیگرست، و حج خواص دیگر، حجّ عوام قصد کوى دوست است، و حج خواص قصد روى دوست، آن رفتن بسراى دوست، و این رفتن براى دوست! در دم نه ز کعبه بود کز روى تو بود مستى نه ز باده بود کز بوى تو بود. …
ادامه ی نوشته حکایت ابراهیم خواص کشف الأسرار و عده الأبرار

حکایت بو بکر شبلى و اسم الله کشف الاسرار و عده الأبرار

بو بکر شبلى وقتى ببازار بغداد بگذشت پاره‏اى کاغذ دید که نام دوست بر وى رقم بود و در زیر اقدام خلق افتاده. شبلى چون حروف نام او بر آن صفت دید، همه اجزاء او حرمت گشت، اضطرابى بر اعضاء وى افتاد، سر فرو کرد و آن‏ رقعه برداشت و ببوسید، آن را معطر و …
ادامه ی نوشته حکایت بو بکر شبلى و اسم الله کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت شاگردی شبلی کشف الاسرار و عده الأبرار

بو بکر شبلى قدس اللَّه روحه: پیش از آنکه قدم در کوى طریقت نهاد، میر سیه پوشان بغداد بود، عادت داشت که دزدیده بمجلس جنید رفتى، اى من غلام آنکه دزدیده در این کوى سرى دارد. روزى بر زبان جنید برفت که: اگر همه بت‏پرستان و ناکسان عالم را بفردوس اعلى فرود آورند، هنوز حق …
ادامه ی نوشته حکایت شاگردی شبلی کشف الاسرار و عده الأبرار

حکایت بوالحسین عبّادانى کشف الاسرار و عده الأبرار

بوالحسین عبّادانى مردى بود از جوانمردان طریقت، درویشى با وى محبّت داشت، هر دو رفتند از رمله تا بکران دریا رسیدند، ملّاح ایشان را در مرکب نشاند و دو روز در آن مرکب بودند. درویشى را دیدند در آن مرکب در کنجى سر فرو برده وقت نماز برخاستید و فریضه بگذاردید باز سر بمرقّع فرو …
ادامه ی نوشته حکایت بوالحسین عبّادانى کشف الاسرار و عده الأبرار