ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره سبأ

سوره سبأ مکى است پنجاه و پنج آیه شامى و ۵۴ آیه از نظر دیگرانست. اختلاف در آیه عن یمین و شمال است.   فضیلت سوره سبأ: ابى بن کعب از پیامبر (ص) روایت نموده که فرمود هر که سوره سبأ را قرائت کند باقى نماند هیچ پیامبر و نه رسولى مگر آنکه در روز …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره سبأ