ریشه بت پرستى در عالم‏ و عرب _تفسیرمجمع البیان

وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً البتّه ترک نکنید پرستش (۱) ودّا (۲) سواع (۳) یغوث (۴) یعوق (۵) نسر را.   ابن عبّاس و قتاده گویند: این نامهاى بتهایى بود که میپرستیدند سپس بعد از آنها عرب آنها را عبادت نمودند.   ریشه بت پرستى در …
ادامه ی نوشته ریشه بت پرستى در عالم‏ و عرب _تفسیرمجمع البیان